Cyberpunk: Edgerunners – Animowana historia z Night City.

Wy­ko­rzy­stu­jąc desz­czo­wy week­end za­sia­dłem do oglą­da­nia Net­fli­xo­wej ani­ma­cji ze świa­ta Cy­ber­pun­ka 2077 czyli se­ria­lu Ed­ge­run­ners. Choć gra mnie nie uwio­dła (bar­dziej ze wzglę­du na licz­ne bugi i nie­do­rób­ki niż nie­do­stat­ki świa­to­twór­cze czy ga­me­play­owe) to bar­dzo po­do­ba mi się wy­kre­owa­ny świat, który stale jest roz­wi­ja­ny po­przez ko­mik­sy. Jak na ich tle wy­pa­da Ed­ge­run­ners. Jest świet­nie. Głów­nym bo­ha­te­rem…
Czytaj dalej